CPV codes

Website is dedicated to CPV standards.

Available resources: http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv_en.html, http://en.wikipedia.org/wiki/CPV2008.

Categories

03000000-1: Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти.
09000000-3: Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници.
14000000-1: Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти.
15000000-8: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти.
16000000-5: Селскостопански машини.
18000000-9: Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари.
19000000-6: Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали.
22000000-0: Печатни материали и свързани с тях продукти.
24000000-4: Химически продукти.
30000000-9: Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети.
31000000-6: Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление.
32000000-3: Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване.
33000000-0: Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи.
34000000-7: Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране.
35000000-4: Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване.
37000000-8: Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности.
38000000-5: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия).
39000000-2: Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване.
41000000-9: Събрана и пречистена вода.
42000000-6: Машини за промишлена употреба.
43000000-3: Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване.
44000000-0: Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати).
45000000-7: Строителни и монтажни работи.
48000000-8: Софтуерни пакети и информационни системи.
50000000-5: Услуги по ремонт и поддръжка.
51000000-9: Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер).
55000000-0: Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно.
60000000-8: Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци).
63000000-9: Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции.
64000000-6: Услуги на пощата и далекосъобщенията.
65000000-3: Обществени услуги.
66000000-0: Финансови и застрахователни услуги.
70000000-1: Услуги, свързани с недвижими имоти.
71000000-8: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги.
72000000-5: ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка.
73000000-2: Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги.
75000000-6: Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване.
76000000-3: Услуги, свързани с добива на нефт и газ.
77000000-0: Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството.
79000000-4: Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана.
80000000-4: Образователни и учебно-тренировъчни услуги.
85000000-9: Услуги на здравеопазването и социалните дейности.
90000000-7: Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда.
92000000-1: Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията.
98000000-3: Други обществени, социални и персонални услуги.

Change language

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV